Рубрика: English 7, Իմ նյութերը

The Quacking Pillarbox- Կռնչացող փոստարկղ

The Quacking Pillarbox

Once upon a time there was a pillarbox. He was very beautiful and held the letters safely inside him till the postman came to collect’ them. Very close to the pillarbox there stood a lamp. They were great friends. The lamp shone in the dark so that people could see their way home, and could see where to post their letters. One night the lamp said to the pillarbox, “ I believe I’ve caught a cold, I’m going to sneeze.” And he sneezed so hard that his light went out. Now nobody could see where to post their letters. What were they to do? Just then a duck was walking by. Her name was Miranda. She thought, “Dear me! The lamp has gone out; how will people know where the pillarbox is, so as to post their letters?” She climbed on the top of the pillarbox and started quacking. She quacked and quacked, and all the people  who were coming to post their letters, and couldn’t find the pillarbox because the lamp was out, thought,
“What ever is all that quacking for?” They went to where the noise was and saw Miranda quacking, and there, underneath  Miranda, was the pillarbox. So they posted their letters in it and went home.
Читать далее «The Quacking Pillarbox- Կռնչացող փոստարկղ»

Рубрика: Русский язык 7, English 7, Հայոց լեզու 7, Մաթեմատիկա 7, Պատմություն 7, Քիմիա 7, Ֆիզիկա 7, Աշխարհագրություն 7, Առողջագիտություն 7, Գրականություն 7, Իմ նյութերը, Կենսաբանություն 7

Իմ ուսումնական տարին. հաշվետվություն

Առաջին ուսումնական շրջանը ինձ համար շատ հետաքրքիր անցավ: Նոր առարկաներ ենք սովորել՝ կենսաբանություն, հայոց լեզու, գրականություն, աշխարհագրություն, բայց ինձ ամենից շատ  դուր եկավ աշխարհագրությունը: Նաև մեզ դասավանդող ուսուցիչները փոխվել են անգլերենից, պարից, երգից , պատմությունից: Մենք շատ ճամփորդությունների ենք գնացել, բայց ինձ ամենից շատ գրավեց մեր հանրահաշվի և ռուսերենի  ուսուցչուհիների՝ ընկեր Լուսինեի և ընկեր Սեդայի հետ գնացած ճամփորությունը  դեպի Կաթնաղբյուր: Տարբեր և շատ նախագծերի ենք մասնակցել, օրինակ՝ անգլերենից Legend of the Christmas Tree — The Story, հայոց լեզվից շատ ենք արել, բայց ինձ դուր եկան գրաբարյան նյութերը. Գրաբար․ Առիւծ եւ աղուես,  պատմությունից՝ Նոր տարին տարբեր երկրներում, քիմիայից՝ Գործնական աշխատանք՝ Կերակրի աղի մաքրում, և այլն:
Այս տարին ինձ համար շատ հաջողությունների տարի էր: Տարվա ընթացքում ես ձեռք բերեցի նոր ու նոր գիտելիքներ: Բոլոր առարկաներից կատարեցի տարբեր նախագծեր, որոնցից մի քանիսը ձեզ կներկայացնեմ.  Եռալեզու առականին, որը ես կատարել եմ երեք տարբեր առարկաներից. Հայոց լեզվից, Անգլերենից և Ռուսերենից: Էմիլը Լյոնեբերգայից ընթերցանության նախագծով եմ կարդացել: Գինեգործություն, խաղողագործություն  պատմության նախագիծ, կատարել եմ ընկերուհուս՝  Մերի Երեմյանի հետ: Եղիշե Չարենց.Ռուբայաթներ.  հայոց լեզվի նախագիծ:Չարենցավանում ճամփորդություն անգլերենի ուսուցչուհու՝ Տաթև Ալեքսանյանի հետ: Միջին դպրոցի յոթ հրաշալիքներ որպես նախագիծ կատարել եմ: Վահան Տերյան Դու չքացել ես ձայնագրություն: Հովաննես Թումանյա Աղբյուր  ձայնագրություն:

Рубрика: English 7, Իմ նյութերը

Փոխադրություն

Մի անգամ մի չքավոր մարդ գտավ տարօրինակ մի իր,  բայց նա չհասկացավ, թե ինչ իր է: Գնաց հարևաններին և կնոջը  հարցրեց, թե ինչ իր է, բայց ապարդյուն: Շուտով գյուղում տարածվեց այդ լուրը և թագավորը ցանկացավ տեսնել այդ իրը, բայց նա  էլ չհասկացավ, թե ինչ իր էր:Եվ ասաց.
-Այս ինչ իր է կվաճառես ինձ…

-Լավ, դե կշեռքի մի նժարին դիր այս իրը, իսկ մյուս նժարին ոսկի:

Թագավորը մի նժարին դրեց այդ իրը, իսկ մյուս նժարին քիչ-քիչ ավելացրեց ոսկի: Նա անընդատ բռերով ավելացնում էր ոսկի, բայց չէր հավասարվում: Թագավորը հրամայեց կանչել գիտնականներին և հարցրեց, թե ինչ իր է, բայց չգիտեին: Եվ թագավորը հրամայեց գլխատել գիտնականներին: Իսկ հետո թագավորը հրամայեց դրանիկներին գտնեն այնպիսի մարդ, ով կիմանա,թե ինչ իր է: Դրանիկների հետ ներս եկավ մի զառամյալ ծերունի: Ծերունին ներս մտավ և կշեռքի մի նժարին դրեց մի բուռ հող, իսկ մյուս նժարին այդ իրը:
Այդ պահին նժարները հավասարվեցին: Թագավորը զարմացավ.
-Այդ ինչպես, ես բավականին շատ բուռ ոսկի դրեցի, բայց այդպես էլ չհավասարվեցին նժարները:
Ծերուննին պատասխանեց.
-Դա մարդու աչք է, իսկ մարդու աչքը ոսկով չի չափվում, այլ հողով է չափվում:

Рубрика: English 7, Իմ նյութերը

The Needs and Desires

Once upon  a time  there was a king  who had everything  but wasn’t happy  and   content.But his  servant   was always happy .When the king  asked the servant why he was always happy the srevant answered that  he  was  just a servant and  he was content with his house and food.The king asked his adviser for help. The  adviser  told that the servant wasn’t the member of the 99 Club.He continued, “The 99 Club is a name given to those people who have enough to be happy but are never content, they want to have that  extra 1 telling to themselves, “Let me get that one final thing and then I will be happy for life.”

Рубрика: English 7, Իմ նյութերը

Homework 24.02.2019

Ex. 5
Complete the sentences with if or when.
1. I՚m seeing Marta tomorrow. I՚ll ask her about the book when i meet her.
2. A:  What are you doing tomorrow?
B:  If there՚s  a good film on, i՚ll probably go to the cinema.
3.I՚m not sure if want to go to the disco tonight. But when i decide to go. I՚ll phone you.
4. It՚s too hot out in the sun now. Let՚s play tennis in the evening, if  it՚s cooler.